Privacybeleid

 

1. Een overzicht van de gegevensbescherming

 

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een gemakkelijk te navigeren overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u deze website bezoekt. De term “persoonlijke gegevens” omvat alle gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u onze Verklaring gegevensbescherming raadplegen, die wij onder dit exemplaar hebben opgenomen.

 

Gegevensregistratie op deze website

Wie is de verantwoordelijke voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de “verantwoordelijke voor de verwerking”)?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de beheerder van de website, wiens contactgegevens beschikbaar zijn onder “Wettelijk verplichte informatie” op deze website.

Hoe leggen we uw gegevens vast?

We verzamelen uw gegevens als gevolg van het feit dat u uw gegevens met ons deelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in ons contactformulier invult.

Onze IT-systemen leggen automatisch andere gegevens vast wanneer u onze website bezoekt. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site is bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

Wat zijn de doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om de foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten hebt u wat betreft uw informatie?

U hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, de ontvangers en de doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens zonder dat u hiervoor een vergoeding moet betalen. U hebt ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Aarzel niet om op elk moment contact met ons op te nemen onder het adres dat vermeld staat in de rubriek “Informatie vereist door de wet” op deze website als u vragen hebt over deze of andere kwesties in verband met de bescherming van de gegevens. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Meer nog, onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen. Raadpleeg voor meer informatie de verklaring inzake gegevensbescherming onder “Recht op beperking van de gegevensverwerking”

 

Analyse-instrumenten en -hulpmiddelen van derden

Er bestaat een mogelijkheid dat uw surfpatronen statistisch worden geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met cookies en met wat wij noemen analyseprogramma’s. In de regel worden de analyses van uw browsingpatronen anoniem uitgevoerd; d.w.z. dat de browsingpatronen niet tot u kunnen worden herleid.

U hebt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dergelijke analyses of u kunt de prestaties ervan voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Voor gedetailleerde informatie over de tools en over uw opties om bezwaar te maken, kunt u onze Verklaring gegevensbescherming hieronder raadplegen.

 

 

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

 

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (host). Persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Deze kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, metadata en communicatie, contractinformatie, contactinformatie, namen, toegang tot webpagina’s en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De host wordt gebruikt voor het doel om het contract met onze potentiële en bestaande klanten na te komen (Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele aanbieder (Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om zijn prestatieverplichtingen na te komen en om onze instructies met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.

uitvoering van een overeenkomst voor de verwerking van contractgegevens

Om de verwerking in overeenstemming met de regels voor gegevensbescherming te garanderen, hebben we een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten met onze host.

 

 

3. Algemene informatie en verplichte informatie

 

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en haar pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, wordt er een verscheidenheid aan persoonlijke informatie verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel de informatie wordt verzameld.

Wij adviseren u hierbij dat de overdracht van gegevens via het internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) vatbaar kan zijn voor beveiligingslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

 

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de “verantwoordelijke” genoemd)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Faessler Media GmbH
Martina & Thomas Faessler
Langrütistrasse 115
8635 Dürnten
Zwitserland

Telefoon: 055 535 05 84
E-mail: [email protected]

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in zijn eentje of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

 

Herziening van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een groot aantal gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming ook te allen tijde intrekken. Hiervoor hoeft u ons alleen maar een informele kennisgeving per e-mail te sturen. Dit laat de rechtmatigheid van de gegevensverzameling vóór uw herroeping onverlet.

 

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (art. 21 GDPR)

IN HET EVENT DAT GEGEVENS OP DE BASIS VAN DE ARTIKELEN WORDEN OPGESLAGEN. 6 SECT. 1 LIT. E OF F GDPR, HEEFT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR EVENTUELE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE WETTELIJKE BASIS TE BEPALEN, WAAROP ELKE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD, KUNT U DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING RAADPLEGEN. INDIEN U EEN BEZWAARSCHRIFT INDIENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF INDIEN HET DOEL VAN DE VERWERKING HET CLAIMEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 SECT. 1 GDPR).

Als UW PERSOONLIJKE GEGEVENS IN DE BEËINDIGING VAN DE RICHTLIJNING WORDT VERBODEN, HEBBT U HET RECHT TE BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR DE BEËINDIGING VAN UW BEËINDIGDE GEGEVENS VOOR DE BEËINDIGING VAN DE SUCHTELIJKE ADVERTENTIES. DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBONDEN IS MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. Indien U DOELTREINIGE GEGEVENS UW PERSOONLIJKE GEGEVENS ZIJN GEBRUIKT VOOR DIRECTE ADVERTISERINGSVOORZIENINGEN (DOELTREINIGERINGSVOORZIENING VAN ARTIKEL 21 HOOFDSTUK 2 GDPR).

 

Gerecht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van overtredingen van de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats, werkplek of de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

 

Rechts naar de overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om te eisen dat wij alle gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een contract na te komen, aan u of een derde partij worden overhandigd in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking eist, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

 

SSL en/of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals aankooporders of vragen die u aan ons als website-exploitant voorlegt, maakt deze website gebruik van een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser van “http://” naar “https://” overschakelt en ook door het verschijnen van het slotje in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen gegevens die u naar ons stuurt niet door derden worden gelezen.

 

Informatie over, rectificatie en uitroeiing van gegevens

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u het recht om te allen tijde informatie op te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, de bron en de ontvangers ervan en het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten corrigeren of vernietigen. Als u vragen hebt over dit onderwerp of andere vragen over persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het adres dat vermeld staat in de rubriek “Informatie vereist door de wet”

.

Rechts om verwerkingsbeperkingen te eisen

U hebt het recht om beperkingen op te leggen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Om dit te doen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat is opgegeven in de sectie “Informatie vereist door de wet”. Het recht om beperking van de verwerking te eisen geldt in de volgende gevallen:

  • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens zou betwisten, zullen wij meestal enige tijd nodig hebben om deze claim te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze is/wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de vernietiging van deze gegevens te eisen.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig heeft om uw wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te claimen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van de uitroeiing ervan. 21 Sectie 1 GDPR moeten uw rechten en onze rechten tegen elkaar worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de archivering ervan – alleen worden verwerkt onder voorbehoud van uw toestemming of om wettelijke rechten op te eisen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om zwaarwegende redenen van algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangehaald.

 

Verwerping van ongevraagde e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die worden gepubliceerd in combinatie met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in de rubriek “Informatie die wettelijk verplicht is” om ons promotie- en informatiemateriaal te sturen waar wij niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De beheerders van deze website en haar pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd toesturen van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

 

 

4. Opname van gegevens op deze website

 

Cookies

Onze websites en pagina’s gebruiken wat de industrie noemt “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade aan uw apparaat veroorzaken. Ze worden tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of ze worden permanent gearchiveerd op uw apparaat (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven gearchiveerd op uw apparaat totdat u ze actief verwijdert of ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

In sommige gevallen is het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze cookies stellen u of ons in staat om gebruik te maken van bepaalde diensten die door de derde partij worden aangeboden (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch gezien essentieel, omdat bepaalde websitefuncties zonder de cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Het doel van andere cookies kan zijn de analyse van gebruikerspatronen of de weergave van reclameboodschappen.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van de elektronische communicatietransactie of om bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijv. de winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van Art. 6 Sectie 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om de technische foutvrije en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Indien een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd (bv. een overeenkomst voor het opslaan van cookies), gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van Art. 6 alinea. 1 lit. een GDPR; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

U heeft de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u op elk moment dat er cookies worden geplaatst, hiervan op de hoogte wordt gesteld en om het accepteren van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen uitsluiten of in het algemeen de wisfunctie voor de automatische uitschakeling van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Indien cookies worden gedeactiveerd, kunnen de functies van deze website worden beperkt.

In het geval dat cookies van derden worden gebruikt of indien cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, zullen wij u afzonderlijk op de hoogte stellen in samenhang met dit privacybeleid en, indien van toepassing, om uw toestemming vragen.

 

Contactformulier

Als u via ons contactformulier vragen aan ons stelt, worden de informatie in het contactformulier en de daarin verstrekte contactgegevens door ons opgeslagen om uw aanvraag te behandelen en in het geval dat we nog vragen hebben. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of indien het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gewettigd belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw akkoord (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) indien dit is aangevraagd.

De informatie die u in het contactformulier hebt ingevuld, blijft bij ons totdat u ons vraagt de gegevens te verwijderen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt of wanneer het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet meer bestaat (bijv. nadat wij onze reactie op uw aanvraag hebben afgerond). Dit doet geen afbreuk aan eventuele dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen.

 

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt per e-mail, telefoon of fax, wordt uw aanvraag, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of indien het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, b.v.b.r.) en/of op onze rechtmatige belangen (artikel 6, lid 1, f. b.v.b.r.), aangezien wij een rechtmatig belang hebben bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt om de gegevens te verwijderen, uw toestemming voor de opslag of het doel van de opslag te herroepen (bijv. na voltooiing van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

 

 

5. Sociale media

 

Sociale mediaplug-ins met Shariff

Wij maken gebruik van plug-ins van sociale media netwerken op deze website en haar pagina’s (bijv. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

In de regel kunt u deze plug-ins herkennen aan de respectievelijke sociale-media-logo’s die verschijnen. Om de bescherming van de gegevens op deze website te garanderen, gebruiken wij deze plug-ins alleen in combinatie met de zogenaamde “Shariff”-oplossing. Deze toepassing voorkomt dat de in deze website geïntegreerde plug-ins gegevens overdragen aan de betreffende aanbieder zodra u onze website betreedt.

Een directe verbinding met de server van de aanbieder wordt pas tot stand gebracht wanneer u de betreffende plug-in heeft geactiveerd door op de betreffende knop te klikken (wat aangeeft dat u hiermee instemt). Zodra u de plug-in activeert, ontvangt de betreffende aanbieder de informatie dat u deze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u tegelijkertijd bent ingelogd op uw desbetreffende social media-account (bijv. Facebook), kan de desbetreffende aanbieder uw bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount toewijzen.

De activering van de plug-in vormt een toestemmingsverklaring in de zin van artikel. 6 Sectie 1 lit. a GDPR. U hebt de mogelijkheid om deze toestemming te allen tijde in te trekken, wat gevolgen zal hebben voor alle toekomstige transacties.

 

Facebook plug-ins (Like & Share knop)

We hebben plug-ins van het sociale netwerk Facebook op deze website geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

U kunt de Facebook-plug-ins herkennen aan het Facebook-logo of de “Vind ik leuk”-knop op deze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u onder de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u deze website en zijn pagina’s bezoekt, brengt de plug-in een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Daardoor ontvangt Facebook de informatie dat u met uw plug-in deze website hebt bezocht. Als u echter op de Facebook “Like”-knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website en de pagina’s ervan koppelen aan uw Facebook-profiel. Daardoor kan Facebook het bezoek aan deze website en de pagina’s aan uw Facebook-gebruikersaccount toewijzen. Wij wijzen erop, dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook raadplegen op: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website en de pagina’s ervan kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit van uw Facebook-account terwijl u op deze website bent.

Het gebruik van de Facebook-plug-in is gebaseerd op Art. 6 Sectie 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij om zo zichtbaar mogelijk te zijn op sociale media.

 

Twitter plug-in

We hebben functies van het social media platform Twitter geïntegreerd in deze website. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Terwijl u Twitter en de “Re-Tweet”-functie gebruikt, worden de websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers doorgegeven. Tijdens dit proces worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven. Wij wijzen erop dat wij, de aanbieders van de website en de pagina’s ervan, niets weten over de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik van deze informatie door Twitter. Voor meer informatie kunt u de verklaring van Twitter over de bescherming van persoonsgegevens raadplegen op: https://twitter.com/en/privacy.

Het gebruik van Twitter-plug-ins is gebaseerd op Art. 6 Sectie 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij om zo zichtbaar mogelijk te zijn op sociale media.

U hebt de mogelijkheid om uw instellingen voor gegevensbescherming op Twitter te resetten onder de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

.

Instagram plug-in

We hebben functies van het publieke mediaplatform Instagram in deze website geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u op de Instagram-knop klikken om de inhoud van deze website te koppelen aan uw Instagram-profiel. Dit stelt Instagram in staat om uw bezoek aan deze website toe te wijzen aan uw gebruikersaccount. Wij moeten erop wijzen dat wij als aanbieder van de website en zijn pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Instagram.

Data worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van Art. 6 Sectie 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid op de sociale media. Indien er een respectievelijke toestemmingsverklaring is verkregen (bv. toestemming voor het archiveren van cookies), worden de gegevens uitsluitend op basis van Art. 6 Sectie 1 lit. een DGDPR. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de Data Privacy Verklaring van Instagram raadplegen op: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

Pinterest-plug-in

We gebruiken sociale plug-ins van het sociale netwerk Pinterest op deze website. Het netwerk wordt beheerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, VS (“Pinterest”).

Als u een site of pagina bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Pinterest. Tijdens dit proces brengt de plug-in loggegevens over naar de servers van Pinterest in de Verenigde Staten. De loggegevens kunnen uw IP-adres bevatten, het adres van de websites die u hebt bezocht en die ook Pinterest-functies bevatten. De informatie omvat ook het type en de instellingen van uw browser, de gegevens en het tijdstip van de aanvraag, hoe u Pinterest en cookies gebruikt.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van Art. 6 Sectie 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Indien er een respectievelijke toestemmingsverklaring is verkregen (bijv. toestemming voor het archiveren van cookies), worden de gegevens uitsluitend op basis van Art. 6 Sectie 1 lit. een DGDPR. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, alsmede over uw rechten en mogelijkheden om uw privé-informatie te beschermen, kunt u de informatie over de privacy van de gegevens van Pinterest raadplegen op: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.

 

 

6. Analyse-instrumenten en reclame

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door gebruikers mogelijk maken. De informatie die door cookies over uw gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt meestal naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd, waar het wordt opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op Art. 6 Sectie 1 lit. f GDPR. De exploitant van deze website heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om zowel de online aangeboden diensten als de reclameactiviteiten van de exploitant te optimaliseren. Indien een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd (bijvoorbeeld een overeenkomst voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 alinea. 1 lit. a GDPR; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

 

IP anonimisering

Op deze website hebben we de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd, voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Het volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderlijke gevallen naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten te genereren en om andere diensten aan de exploitant van deze website te leveren die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het in combinatie met Google Analytics verzonden IP-adres van uw browser wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

 

Browser plug-in

U hebt de mogelijkheid om het archiveren van cookies te voorkomen door relevante wijzigingen aan te brengen in de instellingen van uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien heeft u de mogelijkheid om de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gekoppelde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google te verhinderen, evenals de verwerking van deze gegevens door Google door het downloaden en installeren van de browser-plugin die onder de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Bestrijding van de registratie van gegevens

U hebt de mogelijkheid om de registratie van uw gegevens door Google Analytics te verhinderen door op de volgende link te klikken. Dit resulteert in het plaatsen van een “opt out”-cookie, die voorkomt dat uw gegevens tijdens toekomstige bezoeken aan deze website worden opgeslagen: Google Analytics deactivatie.

Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens door Google Analytics kunt u de verklaring van Google Data Privacy raadplegen op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

 

Contractuele gegevensverwerking

We hebben een contractueel vastgelegde gegevensverwerkingsovereenkomst met Google uitgevoerd en implementeren de strenge bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsagentschappen ten volle bij het gebruik van Google Analytics.

 

Demografische parameters die door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische parameters” die door Google Analytics wordt aangeboden. Het maakt het mogelijk om rapporten te genereren met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de website. De bronnen van deze informatie zijn zowel interessegerelateerde advertenties van Google als gegevens over bezoekers die zijn verkregen van derde partijen. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen door relevante instellingen voor reclame in uw Google-account te wijzigen of u kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals uitgelegd in het hoofdstuk “Bezwaar tegen de registratie van gegevens”.

 

Archiveringsperiode

Gebruikers- of incidentgegevens die door Google zijn opgeslagen en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID’s of reclame-ID’s (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 50 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Klik voor meer informatie op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

 

 

7. Nieuwsbrief

 

Nieuwsbriefgegevens

Als u zich wilt abonneren op de op deze website aangeboden nieuwsbrief, hebben we van u een e-mailadres nodig, evenals informatie waarmee we kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de verzending van de gevraagde informatie en delen deze gegevens niet met derden.

De verwerking van de in het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde informatie vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). U kunt de door u gegeven toestemming voor de archivering van gegevens, het e-mailadres en het gebruik van deze informatie voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de link “Uitschrijven” in de nieuwsbrief. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingstransacties die tot nu toe hebben plaatsgevonden.

De gegevens die bij ons zijn opgeslagen met het oog op de aanmelding voor de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of de nieuwsbriefdienstverlener en worden verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Als u zich afmeldt voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke eisen bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van Art. 6 lid 1 lit. f GDPR). De opslag in de zwarte lijst is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatige belang.

 

MailChimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp om haar nieuwsbrieven te versturen. De provider is de Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Naast andere zaken is MailChimp een dienst die kan worden ingezet om het versturen van nieuwsbrieven te organiseren en te analyseren. Wanneer u gegevens invoert om u te abonneren op een nieuwsbrief (bijvoorbeeld uw e-mailadres), wordt de informatie opgeslagen op MailChimp-servers in de Verenigde Staten.

MailChimp is in het bezit van een certificering die voldoet aan de “EU-US-Privacy-Shield”. De “Privacy-Shield” is een compact tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten van Amerika (VS) dat tot doel heeft de naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen in de Verenigde Staten te waarborgen.

Met behulp van de MailChimp-tool kunnen we de prestaties van onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Als u een e-mail opent die via de MailChimp-tool is verzonden, maakt een bestand dat in de e-mail is geïntegreerd (een zogenaamd web-beacon) verbinding met de servers van MailChimp in de Verenigde Staten. Hierdoor kan worden bepaald of er een nieuwsbriefbericht is geopend en welke links de ontvanger eventueel heeft aangeklikt. Ook wordt op dat moment technische informatie vastgelegd (bijvoorbeeld het tijdstip van toegang, het IP-adres, het type browser en het besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de betreffende ontvanger van de nieuwsbrief. Het enige doel ervan is het uitvoeren van statistische analyses van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van dergelijke analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van hun ontvangers.

Als u geen analyse door MailChimp wilt toestaan, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Wij geven u een link om dit te doen in elk nieuwsbericht. Bovendien kunt u zich ook afmelden voor de nieuwsbrief rechts op de website.

De gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingstransacties die vóór uw herroeping hebben plaatsgevonden.

De gegevens die bij ons zijn gedeponeerd met het oog op het abonneren op de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of de nieuwsbriefdienstverlener en nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief van de distributielijst wordt deze verwijderd. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Als u zich afmeldt voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke eisen bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van Art. 6 lid 1 lit. f GDPR). De opslag in de zwarte lijst is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatige belang.

Voor meer informatie kunt u het Privacybeleid voor gegevens van MailChimp raadplegen op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

uitvoering van een overeenkomst inzake gegevensverwerking

We hebben een zogenaamde “overeenkomst inzake gegevensverwerking” met MailChimp uitgevoerd, waarin we MailChimp opdracht geven om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet te delen met derden.

 

 

8. Plug-ins en Tools

 

YouTube met uitgebreide integratie van gegevensbescherming

Onze website bevat video’s van de website YouTube. De exploitant van de website is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat het delen van gegevens met YouTube partners kan worden uitgesloten als gevolg van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Zo zal bijvoorbeeld, ongeacht of u een video bekijkt, YouTube altijd een verbinding met het Google DoubleClick netwerk tot stand brengen.

Zodra u een YouTube-video op deze website begint af te spelen, zal er een verbinding met de servers van YouTube tot stand worden gebracht. Hierdoor wordt de YouTube-server op de hoogte gebracht, welke van onze pagina’s u heeft bezocht. Als u ingelogd bent op uw YouTube-account terwijl u onze site bezoekt, stelt u YouTube in staat om uw browsingpatronen direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U heeft de mogelijkheid om dit te voorkomen door uit te loggen van uw YouTube-account.

Nogmaals, nadat u bent begonnen met het afspelen van een video, zal YouTube in staat zijn om verschillende cookies te plaatsen op uw apparaat. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie over de bezoekers van onze website verkrijgen. Deze informatie zal onder andere worden gebruikt om videostatistieken te genereren met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. Deze cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen extra gegevensverwerkingstransacties worden uitgevoerd nadat u een YouTube-video hebt afgespeeld, die buiten onze controle vallen.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op onze interesse om onze online content op een aantrekkelijke manier te presenteren. Volgens Art. 6 Sectie 1 lit. f GDPR is dit een legitiem belang. Indien een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd (bijvoorbeeld een overeenkomst voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 lid. 1 lit. a GDPR; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

Voor meer informatie over hoe YouTube omgaat met gebruikersgegevens, kunt u het YouTube-gegevensprivacybeleid raadplegen onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

Google Web Fonts

Om ervoor te zorgen dat de op deze website gebruikte lettertypen uniform zijn, maakt deze website gebruik van zogenaamde Web Fonts die door Google worden aangeboden. Wanneer u een pagina van onze website bezoekt, laadt uw browser de vereiste webfonts in uw browsercache om tekst en lettertypes correct weer te geven.

Om dit te doen, moet de browser die u gebruikt een verbinding met de servers van Google tot stand brengen. Als gevolg daarvan leert Google dat uw IP-adres werd gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Het gebruik van Google Web Fonts is gebaseerd op Art. 6 Sectie 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een uniforme presentatie van het lettertype op de website van de exploitant. Indien er een respectievelijke toestemmingsverklaring is verkregen (bijv. toestemming voor het archiveren van cookies), worden de gegevens uitsluitend op basis van Art. 6 Sectie 1 lit. een DGDPR. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Als uw browser geen Web Fonts ondersteunt, zal een standaard lettertype worden gebruikt dat op uw computer is geïnstalleerd.

Voor meer informatie over Google Web Fonts, gelieve deze link te volgen: https://developers.google.com/fonts/faq en raadpleeg de privacyverklaring van Google onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

Google reCAPTCHA

We gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA” genoemd) op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te bepalen of gegevens die op deze website worden ingevoerd (bijv. informatie die in een contactformulier wordt ingevoerd) worden verstrekt door een menselijke gebruiker of door een geautomatiseerd programma. Om dit te bepalen analyseert reCAPTCHA het gedrag van de bezoekers van de website op basis van verschillende parameters. Deze analyse wordt automatisch geactiveerd zodra de bezoeker van de website de site betreedt. Voor deze analyse evalueert reCAPTCHA verschillende gegevens (bijv. IP-adres, tijd die de bezoeker van de website op de site heeft doorgebracht of door de gebruiker geïnitieerde cursorbewegingen). De gegevens die tijdens dergelijke analyses worden bijgehouden, worden doorgestuurd naar Google.

reCAPTCHA-analyses lopen volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden niet gewaarschuwd dat er een analyse aan de gang is.

Data worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van Art. 6 Sectie 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de bescherming van de websites van de exploitant tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Indien er een respectieve toestemmingsverklaring werd bekomen (bv. toestemming voor het archiveren van cookies), worden de gegevens uitsluitend op basis van Art. 6 Sectie 1 lit. een DGDPR. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA verwijzen wij u naar de Google Data Privacy Verklaring en de Gebruiksvoorwaarden onder de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=en en https://policies.google.com/terms?hl=en.

 

 

9. Online marketing en partnerprogramma’s

 

Amazon-partnerprogramma

De beheerders van deze website nemen deel aan het Amazon EU-partnerprogramma. Amazon integreert advertenties en links naar de Duitse Amazon-website – Amazon.de – in deze website, waardoor wij inkomsten kunnen genereren in de vorm van reclamekostenvergoedingen. Amazon gebruikt voor dit programma cookies om de bron van de geplaatste bestellingen te kunnen bepalen. Hierdoor kan Amazon vaststellen dat u op de partnerlink op deze website heeft geklikt.

Data worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van Art. 6 Sectie 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een correcte berekening van de affiliate vergoeding van de exploitant. Indien er een respectievelijke toestemmingsverklaring is verkregen (bijv. toestemming voor het archiveren van cookies), worden de gegevens uitsluitend op basis van Art. 6 Sectie 1 lit. een DGDPR. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over het gebruik van Amazon’s gegevens kunt u de verklaring van Amazon over de bescherming van persoonsgegevens raadplegen onder de volgende link: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=468496.